Державний навчальний заклад

«Вище професійне училище №7 м. Миколаїв»

Доповідь

на тему:

 «Методика написання і використання опорних конспектів в процесі вивчення предмета:

“ Основи галузевої економіки та підприємництва”

 Участь у роботі методичної секції викладачів предметів «Економіка» та «Основи галузевої економіки» професійно-технічних навчальних закладів області «Використання творчих і розрахункових завдань в курсі економіки з метою формування творчого мислення учнів».

 

 

Одне з найважливіших сучасних умінь учня - це вміння кодувати великий обсяг інформації, вибудовувати логічні ланцюжки для міркування, а значить, оволодівати  новими способами  діяльності.

Опорний конспект  - це система опорних сигналів, які мають структурний зв'язок і представляють собою наочну конструкцію, що заміщує  систему значень, понять, ідей як взаємопов'язаних елементів.

Сутність методики написання та використання опорних конспектів:

 • Теоретичний матеріал групується у великі блоки, і з'являється можливість значно збільшити обсяг досліджуваного на уроці матеріалу без перевантаження учнів, що значною мірою активізує їх пізнавальну діяльність.
 • За рахунок резерву навчального часу з’являється можливість більше уваги приділяти творчим завданням та всебічній підготовці учнів до виконання практичних робіт.

Метою  технології     використання опорних конспектів є:

 • Активізація розумової діяльності учнів, а, отже, мотивація до предмета.
 • Формування навичок сприйняття інформації, співставлення її з раніше засвоєною.
 • Розвиток умінь побачити велику тему в цілісному вигляді.
 • Підвищення інтересу до досліджуваного матеріалу.

Сам процес використання опорних конспектів складається з таких етапів:

 • створення узагальненої схеми;
 • зображення її на дошці чи в зошиті;
 • виконання завдань із використанням схеми;
 • зіставлення схеми з матеріалом підручника;
 • формулювання висновків.

При складанні опорних конспектів можна використовувати умовні позначки, схеми, текстовий матеріал, формули тощо.  Я  надаю перевагу оформленню опорних конспектів у вогляді схем.

Опорні схеми  дають можливість розвивати аналітичне,  творче мислення учнів і водночас економити час у процесі вивчення та повторення матеріалу.

Утворений резерв навчального часу доцільно використовувати  для виконання учнями завдань практичного характеру.

Опорні схеми повинні являти собою прості, зрозумілі і наочні схеми навчального матеріалу. В опорних схемах повинні бути показані основні поняття і зв’язки між ними. Опорні схеми можуть бути виготовлені попередньо у формі слайду, або на картці, або на класній дошці, або можуть створюватися разом з учнями під час пояснення нового матеріалу. Як показує досвід, кращого результату у викладенні досягають ті викладачі, котрі правильно організують роботу по систематизації знань учнів і складанню схем-конспектів. Вже під час пояснення нового матеріалу учні повинні сприймати його в структурно-логічній послідовності і цілісності. Тому, головна мета викладача  – навчити учнів паралельному запису (конспектуванню)  та засвоєнню навчального матеріалу.

Із всього вищезазначеного можна виділити основні функції опорних схем-конспектів, а саме вони:

 • Допомагають сформувати у учнів повне уявлення про тему,  вчать бачити її цілісно.
 • Є зразком стислої передачі матеріалу, що дозволяє набагато збільшити обсяг його засвоєння на уроці.
 • Сприяють розвитку логічного мислення.
 • Вивільняють час для формування практичних умінь і навичок у процесі виконання різного роду завдань.
 • Забезпечують вищу якість знань, їхню системність.

Крім того, можна визначити основні вимоги до складання  опорних конспектів:

І.Принципи складання (під час складання необхідно враховувати):

1. Системність: опорний конспект доцільно поділяти на окремі блоки. Кожен блок містить певний  набір різноманітних термінів та формул, що допомагає при потребі легко знайти потрібний матеріал.

2. Стислість: опорний конспект не повинен перевищувати розмірів сторінки із зошита.

3. Простота: блоки не можна перевантажувати інформацією, вони мають бути легкими для сприйняття і відтворення

ІІ. Загальні рекомендації:

1. Опорний  конспект має бути максимально виразним, лаконічним, скомпонованим за законами логіки.

2. Блоки опорного конспекту не повинні переобтяжуватися прикладами, малюнками, оформлення не повинне відволікати.

3. Використання умовних позначок повинно бути постійним (бажано скласти словник умовних позначок і використовувати його протягом вивчення всього  предмету).

Завдяки використанню опорних конспектів під час проведення уроків досягаються наступні результати:

І. Значно збільшується обсяг досліджуваного на уроці матеріалу, формується навички самостійної роботи, дослідницькі та проектні вміння, учні показують більш міцні знання і вміння  з  предмету.

ІІ. З’являється можливість приділяти більше уваги виконанню завдань практичного характеру.

ІІІ. Використання даної технології сприяє підвищенню творчого потенціалу учнів, розвитку їх пізнавальної активності та призводить до покращення успішності.

ІУ. На думку самих учнів, використання даної технології набагато урізноманітнює уроки, їм легше сприймати досліджувані економічні явища, проводити розрахунки.

Використання опорних конспектів на уроках повинно спиратися на ряд методичних правил та прийомів:

1. З першого уроку необхідно познайомити учнів з особливостями цієї методики, призначенням опорних конспектів.

2. Новий навчальний матеріал викладач повинен  пояснювати чітко, зрозуміло, емоційно і доступно. У викладенні не можна пропускати жодного опорного слова, котре є в конспекті.

3. Після пояснення нового матеріалу по темі викладач  проводить стисле пояснення конспективних слів опорних конспектів.

4. Учням надається час, щоб перемалювати конспект в зошит. Якщо опорний конспект розмножено як роздатковий матеріал, то учні можуть підклеїти його в зошит.

5. Під час підготовки домашнього завдання учням рекомендується відтворити зміст конспекту, виконаного на уроці по підручнику і звірити його з конспектом у зошиті.

6. Крім письмового відтворення опорного конспекту учені повинні вміти відтворити у усній формі матеріал, що в ньому закодований.

7. На перших порах при усних відповідях можна дозволяти учням готовими користуватися опорними конспектами. Але згодом необхідно вимагати від учня самостійного відтворення опорного конспекту під час відповіді.

8. Викладачу необхідно пам’ятати про те, що опорні конспекти повинні послідовно розкривати новий матеріал.

9. Перед початком вивчення нової  теми бажано давати  учням перелік основних питань, які повинні бути добре засвоєні. Тим самим у учнів  створюється ясне уявлення про той навчальний мінімум, яким необхідно оволодіти в процесі вивчення теми. Крім того, ці питання сприяють чіткому тематичному контрою.

І, найголовніше: викладач повинен проаналізувати психологічні особливості засвоєння учнями знань.

Проблема  навчання полягає в тому, що частіше викладання засвоюється на усному поясненні вчителем нового матеріалу, який важче засвоюється учнями. Переважає, як показує досвід, формування словесно-логічного мислення учнів. Ось чому використання наочностей, в тому числі і опорних конспектів, приводить до розвитку образного мислення. Особливості людини такі, що більше 90% інформації вона сприймає наочно.

Учні, коли працюють з опорними конспектами, вчаться „згортати” і „розгортати” необхідну інформацію. Багаторазове повторення навчального матеріалу дає можливість кожному учню засвоювати обов’язковий програмний мінімум, але не в загальному, а в особистому посильному для нього темпі. Важливо і те, що спираючись на добре засвоєні теоретичні знання, учень легко виконує практичні завдання.

Як показує досвід, працювати з опорними конспектами може кожен викладач.

 

Методика написання і використання опорних конспектів в процесі вивчення предмета:“ Основи галузевої економіки та підприємництва

http://vpu7.at.ua/nestrchuk/prezentacija_opornij_konspekt.pdf